• Kwaliteit en service zijn onze eerste vereiste
  • Vandaag voor 15:00 besteld morgen in huis,

Voorwaarden

 Verkoop- en leveringsvoorwaarden Beautytec

 Deze Verkoop en Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te breda

1. Al onze prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2. Al onze prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

3. Op al onze leveringen zijn onze Service en Garantie voorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze Service en Garantie Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te breda

4. Leveringen van verbruiksartikelen uit ons groothandelsassortiment van € 100,= exclusief BTW of meer worden franco huis geleverd. Voor apparatuur, alles met een stekker

5. Bij leveringen van minder dan € 100,= exclusief BTW wordt altijd € 6,50= exclusief BTW in rekening gebracht voor vracht / administratie / milieu etc. ( BTW over deze bijkomende kosten is verplicht )

6. Onze levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd.

 7. Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper.

 8. Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermelden wij de manco-levering bij de hoofdzending. Indien u automatische nazending van de manco-levering wenst dient u ons dit apart te berichten. Uw nazending wordt dan door ons direct na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. Nazendingen van meer dan € 75,= excl. BTW, worden franco huis nageleverd. Voor nazendingen van minder dan € 75,= euro wordt € 5,= euro excl BTW voor vracht en administratie in rekening gebracht.

9. Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 8 dagen te geschieden

10. U bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.

11. Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendoms voorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.

12. Wij houden ons altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen contante betaling. 
Dit gebeurt standaard bij o.a.:
* geen afname afgelopen 10 maanden * betalings-achterstand * slechte betaal-ervaringen 
* grote leveringen van meer dan € 500,= * levering van alle electrische apparatuur alles met 
een stekker 

13. Bij rembours-zendingen houden wij ons altijd het eenzijdig recht voor om € 5,= excl. BTW, rembours-toeslag in rekening te brengen. ( BTW over deze bijkomende kosten is verplicht ) 
Dit gebeurt standaard bij o.a.: 
* apparatuur * meubilair * reparaties * rembours-zendingen van minder dan € 200,=

14. Onder "Levering door onze Eigen Dienst" wordt verstaan: aflevering door onze eigen besteldienst personeel of een direct door ons ingehuurde bestel-, transport- of koeriersdienst. Standaard afleveringen door onze eigen dienst kosten minimaal € 55,= ( zie vigerende service prijslijst ). Wij hebben het recht eenzijdig en bindend te beslissen dat een bepaalde levering alleen door onze Eigen-
Dienst kan worden afgeleverd. Dit gebeurt standaard bij ( groter ) meubilair en bepaalde apparatuur.

15. Standaard leveringen door onze Eigen-Dienst worden op het aflever-adres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij de standaard afleveringen door onze Eigen Dienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen ( met name zwaar meubilair ). Speciale levering verder dan eerste deur op begane grond, of speciale levering met installatie, of speciale levering met 2 personen omdat klant niet kan helpen bij lossen van de zending, wordt altijd apart berekend danwel aangeboden als "toeslag speciale levering ", en geschiedt enkel op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag van de afnemer, en tegen meerprijs van minimaal € 75,= per aflevering .

16. Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een aanbetaling vooraf van 20 % van het excl. BTW bedrag (met een minimum van € 250,= ) te worden voldaan. Aanbetalingen worden bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.

 17. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 3 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door ons van een geldige reclame, zullen wij tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook.

18. Retour-zendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retour-zending kunnen wij in bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retour-zending.

19. Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen.

20. Wij nemen geen machines terug die verkocht zijn op ons op het bedrijf  waarbij u akkoord bent gegaan met de koop en contract-factuur.Indien wij wel de koop terugdraaien voor u om een goede reden of in overleg met ons dan rekenen wij u 20% van het aankoopsbedrag. Indien wij de machine al hebben geleverd bij u op het bedrijf en geïnstalleerd dan rekenen wij 30% van het aankoopsbedrag. Dit omdat wij nu met een gebruikte machine zitten en we deze niet meer kunnen verkopen als nieuw aan onze  volgende klant ongeacht of deze alleen maar in uitgepakt en geinstaleerd. Ook worden de kosten in rekening gebracht van de opleiding indien u deze heeft gekregen bij uw machine die u heeft gekregen. De waarde van de opleidingen kunt u terug vinden op onze website.

21. speciaal bestelde coronatesten, worden niet terug ingenomen of geld terug.

22. Brievenbus post schiet geheel op eigen risico


 Service- en garantievoorwaarden Beautytec

Deze Verkoop en Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te breda

1. Op al onze leveringen zijn naast deze Service- en Garantievoorwaarden ook altijd onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te breda

2. Op alle geleverde apparatuur, en andere producten (hierna genoemd apparaat)
is de standaard Fabrieks-Garantie ( 1 jaar ) van toepassing.

3. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabicage fouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc.

4. Bij reparaties kunnen worden berekend: 
* uurloon monteur * transport- verzend- of voorrijdkosten * gebruikte onderdelen * 
Wij hebben onder alle omstandigheden het recht om retour-zendingen onder rembours te verzenden.
Bij rembours-zendingen hebben wij het recht een rembours-toeslag te hanteren. (vigerende service prijslijst)

5. Indien nodig worden onderhouds-beurten volgens schema van de Fabrikant door ons uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen

6. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door ons. Deze diagnose is gratis. Indien echter een uitgebreide inspectie of test nodig is ( bijvoorbeeld bij een vage klacht ) wordt hiervoor altijd uurloon monteur berekend. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de Fabrieks-Garantie valt of niet en is bindend.Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.

7. Zeker niet onder Fabrieks Garantie vallen : schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening - beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.-beschadigingen aan lagers ( bijv. bij pedicure apparaten) - kapotte zekeringen - kabelbreuk - schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen - losgeraakte stekkers en verbindingen - reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. - losse onderdelen zoals electroden, borstels, flesjes, venolen etc. -

8. Indien blijkt dat de storing valt onder de Fabrieks-Garantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de Fabrieks-Garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer. Indien gewenst kunnen wij de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatie-offerte komen de kosten voor retour-zenden of retour-transport van het on-gerepareerde product volledig voor rekening van de klant.

9. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder Fabrieks-Garantie, worden geen kosten berekend voor het retour-zenden of retour-transport naar de klant. De kosten voor verzenden of transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder Fabrieks-Garantie vallen zijn de kosten voor retour-zenden of retour-transport altijd voor rekening klant.De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.

10. Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat de soms de mogelijkheid een Reserve- Apparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). Bij Diagnose-Fabrieks-Garantie is het gebruik van de reserve apparatuur gratis. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen en terug ) komen altijd voor rekening van de klant. Bij een Niet-Fabrieks-Garantie-Diagnose wordt voor gebruik van de reserve apparatuur een gering huurbedrag berekend.

11. Bezoek van ons bij u aan huis, bijv. voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd een vast "voor-rijd-bedrag". (zie vigerende service prijslijst)
Bij Fabrieks-Garantie geval wordt altijd alleen de heen-rit berekend.
Bij een Niet-Fabrieks-Garantie geval worden de heen en de terug rit berekend.


Klachten regeling

 

Klachtenregelement Beautytec

Artikel 1: Begripsbepaling
a) Klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door Beautytec m.b.t. aantasting van positie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is of wordt geschaad.

b) Klager/klaagster is een ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van diensten van Beautytec centrum voor training en opleiding.
c) Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over eventuele verbeterpunten en onvolkomenheden, maar om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.

Artikel 2: Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van Beautytec een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.


Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk
a) Een klager wendt zich tot de cursuscoördinator Henk van Hout ( directie vanBeautytec) om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.

b) De directie van Beautytecl verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen hem gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen vier weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling
De directie van Beautytecl hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht:

a) De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b) De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie Beautytec Harmoniestraat 8, 4902pz, Oosterhout.
c) Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht
Onderzoek:

a) Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of de cursuscoördinator binnen Beautytec contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b) De directie van Beautytecl stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van Beautytec de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op gedragingen waarover is geklaagd.
c) Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van Beautytec gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d) Indien klager aangeeft dat Beautytec een klacht niet naar volle tevredenheid oplost en er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan wordt een onafhankelijke derde als mediator (MfN - Gecertificeerd) ingehuurd.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht
a) De directie van Beautytec stelt, binnen 6 weken na ontvangst van een klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.

b) Indien de directie van Beautytec niet in staat is om binnen de in lid a. gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen, stelt hij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft hij de termijn aan binnen welke hij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Artikel 7: Beëindiging van procedure
De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:

a) De directie van Beautytec met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b) De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c) De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d) Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van Beautytec richting klager zijn te allen tijde bindend.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie Beautytec t.a.v. de te nemen voorzieningen.

Voorwaarden opleidingen

Algemene Voorwaarden voor de opleidingen van Beautytec.

1. Geldigheid van de voorwaarden

1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten in het kader van de opleidingen aangeboden door Beautytec.

    .Onder opleiding wordt hier verstaan:

   . Cursusmateriaal

   . Mondelinge lesdagen3. Examen, mits het een opleiding betreft waarbij u automatisch bent ingeschreven voor het examen

 

2. Overeenkomst

De overeenkomst wordt eerst bindend na ontvangst door Beautytec van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Beautytec is niet verplicht te onderzoeken of het inschrijfformulier ondertekend is door een daartoe bevoegd persoon.

De drukwerken en overige leermiddelen, welke door Beautytec ter beschikking worden gesteld, zijn zo goed mogelijk samengesteld op grond van onderzoek en praktijkervaring. Beautytec aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie van de inhoud c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door de afnemer.

 

3. Prijzen

 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de startdatum van de opleiding.

 

4. Samenstelling opleiding

 Beautytec behoudt het recht om de duur van de opleiding en de samenstelling van de opleiding aan te passen aan inzichten, die op dat moment gelden. Indien de klant de theorie heeft ontvangen voor de opleiding maar toch de opleiding afzegt na accoord of verplaatst en er meer dan een maand tussenzit. Dan zal de klant de theorie/reader moeten voldoen aan beautytec.nl.ook mag de theorie niet gebruikt worden aan derden of verkocht worden of aangepast worden. De theorie is door beautytec.nl zelf ontworpen en mag op geen enkele manier gekopieerd worden.

 

5. Aanvullende regels met betrekking tot lesdagen

 Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Zodra wij een inschrijving hebben ontvangen, sturen wij een bevestiging van inschrijving.

Mocht Beautytec besluiten om de opleiding te annuleren, dan wordt de deelnemer uitgenodigd om aan een volgende of andere training deel te nemen. Een eventuele prijsstijging of - wijziging wordt de deelnemer niet in rekening gebracht, mits de deelnemer besluit om aan de eerstvolgende, gelijksoortige opleiding deel te nemen. Als er geen alternatieven zijn, dan zal het reeds betaalde deelnemersgeld worden gerestitueerd.

Indien Beautytec de geplande aanvangsdatum verandert - opschort dan wel vervroegt – heeft de deelnemer het recht om binnen één week na ontvangst van het bericht, de inschrijving kosteloos te annuleren.

 

6. Annulering webshop.

Om misverstanden te voorkomen accepteert Beautytec uitsluitend schriftelijke, annuleringen. Een mondelinge annulering is niet geldig.

De datum waarop Beautytec de schriftelijke annulering ontvangt, geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

 

• Een online inschrijving valt onder de wet koop op afstand. Bij een online inschrijving doet u afstand van de 14 dagen bedenktermijn. Opleidingen betreffen maatwerk, waardoor er niet altijd zonder meer geannuleerd kan worden.

• Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding is EUR 50,- annulerings-- en administratiekosten verschuldigd..

 

 Restitutie van een gedeelte van het deelnemersgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In dat geval dient een bewijs in de vorm van een medisch attest of anderszins te worden overlegd.

 

7. Aansprakelijkheid

Beautytec is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

• overmacht;

• daden of nalatigheden van afnemer/werkgever, zijn ondergeschikten; dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld;

• enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Beautytec is aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede aan eigendommen van afnemer/werkgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Beautytecr of van hen die door haar belast zijn met de uitvoering van de opleidingsactiviteit.

Beautytec draagt zorg voor een tijdige toezending van het lesmateriaal, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedsfeer.

Beautytec zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer/werkgever te vergoeden.

 

8. Vertrouwelijkheid

Zowel Beautytec als haar leraren zullen ten alle tijden vertrouwelijkheid in acht nemen betreffende de cursisten en gegevens die aan bod komen tijdens de opleidingen over de cursisten en zijn / haar bedrijf c.q bedrijfsvoering.

 

9. Klachten / klachtenprocedure

 

Mocht er een klacht zijn, dan kunt u deze kenbaar maken, schriftelijk, via mail of via het evaluatieformulier na de cursus/opleiding. U ontvangt dan een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is.

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken een reactie. Ons streven is om de klacht naar ieders welbevinden binnen maximaal 4 weken afgehandeld te hebben. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn, krijgt u in ieder geval binnen de termijn van 4 weken bericht, binnen welke termijn de klacht afgehandeld zal zijn.

Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Indien u het oneens bent met de door Beautytec aangedragen oplossing en heeft u het gevoel dat u en Beautytec het niet eens kunnen worden, dan kunt u uw klacht melden bij een onafhankelijke geschillencommissie, de Vereniging voor Opleiders in de Uiterlijke Verzorging (V.O.U.V.) De kosten voor behandeling in deze geschillencommissie zullen voor 50% door Beautytec gedragen worden.

Het oordeel van deze geschillencommissie zal voor Beautytec bindend zijn.

Klachten blijven 3 jaar geregistreerd.

 

10. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij betalingen vanuit het buitenland zullen bijkomende bankkosten voor rekening komen van de afnemer.

Indien Beautytec zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.

Bij niet (tijdige) betaling is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en komen eventueel getroffen betalingsregelingen te vervallen, Beautytec is dan gerechtigd de afnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding, hetgeen de betalingsverplichting onverlet laat.

Bij niet betaling van het deelnemersgeld doet Beautytec een beroep op het eigendomsvoorbehoud.

 

11. Auteursrechten

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Beautytec berust bij Beautytec zelf. Het is de afnemer niet toegestaan het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of te openbaren – op welke wijze dan ook - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautytec.Oosterhout, a[pril 2019

Meer informatie, persoonlijk contact of problemen met inschrijven? Stuur dan gerust een e-mail naar info@beautytec.nl of bel ons op +31 162853009 of whats app op +31 615672856